Här hittar ni målen från Lpfö 98, förskolans läroplan!

Förskolan skall sträva efter att varje barn får möjlighet att

UTVECKLA SIN INDENTITET OCH KÄNNER TRYGGHET I DEN..

UTVECKLA SIN NYFIKENHET OCH LUST SAMT FÖRMÅGA ATT LEKA OCH LÄRA.

UTVECKLA SJÄLVSTÄNDIGHET OCH TILLIT TILL SIN EGEN FÖRMÅGA.

KÄNNA DELAKTIGHET I SIN EGEN KULTUR OCH UTVECKLA KÄNSLA OCH RESPEKT FÖR ANDRA KULTURER..

UTVECKLA SIN FÖRMÅGA ATT FUNGERA ENSKILT OCH I GRUPP, ATT HANTERA KONFLIKTER OCH FÖRSTÅ RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER SAMT ATT TA ANSVAR FÖR GEMENSAMMA REGLER.
.

UTVECKLA SIN MOTORIK, KOORINATIONSFÖRMÅGA OCH KROPPSUPPFATTNING SAMT FÖRSTÅELSE FÖR VIKTEN AV ATT VÄRNA OM SIN HÄLSA OCH SITT VÄLBEFINNANDE.
.

TILLÄGNA SIG OCH NYANSERAR INNEBÖRDEN I BEGREPP, SER SAMBAND OCH UPPTÄCKER NYA SÄTT ATT FÖRSTÅ SIN OMVÄRLD

UTVECKLA SIN FÖRMÅGA ATT LYSSNA, BERÄTTA, REFLEKTERA OCH GE UTTRYCK FÖR SINA UPPFATTNINGAR OCH FÖRSÖKA FÖRSTÅ ANDRAS PERSPEKTIV.

UTVECKLA ETT RIKT OCH NYANSERAT TALSPRÅK,ORDFÖRRÅD OCH BEGREPP SAMT SIN FÖRMÅGA ATT LEKA MED ORD, BERÄTTA, UTTRYCKA TANKAR, STÄLLA FRÅGOR, ARGUMENTERA OCH KOMMUNISERA MED ANDRA.

UTVECKLA INTRESSE FÖR SKRIFTSPRÅK SAMT FÖRSTÅELSE FÖR SYMBOLER OCH DERAS KOMMUNIKATIVA FUNKTIONER.

UTVECKLA INTRESSE FÖR BILDER, TEXTER OCH OLIKA MEDIER SAMT SIN FÖRMÅGA ATT ANVÄNDA SIG AV, TOLKA OCH SAMTALA OM DESSA.

UTVECKLA SIN SKAPANDE FÖRMÅGA OCH SIN FÖRMÅGA ATT FÖRMEDLA UPPLEVELSER, TANKAR OCH ERFARENHETER I MÅNGA UTTRYCKSFORMER SOM LEK, SÅNG OCH MUSIK, DANS OCH DRAMA.

UTVECKLA SIN FÖRSTÅELSE FÖR RUM, FORM, LÄGE OCH RIKTNING OCH GRUNDLÄGGANDE EGENSKAPER HOS MÄNGDER, ANTAL, ORDNING OCH TALBEGREPP SAMT FÖR MÄTNING, TID OCH FÖRÄNDRING.

UTVECKLA SIN FÖRMÅGA ATT ANVÄNDA MATEMATIK FÖR ATT UNDERSÖKA, REFLEKTERA ÖVER OCH PRÖVA OLIKA LÖSNINGAR AV EGNA OCH ANDRAS PROBLEMSTÄLLNINGAR.

UTVECKLA SIN FÖRMÅGA ATT URSKILJA, UTTRYCKA, UNDERSÖKA OCH ANVÄNDA MATEMATISKA BEGREPP OCH SAMBAND MELLAN BEGREPPEN.

UTVECKLA SIN MATEMATISKA FÖRMÅGA ATT FÖRA OCH FÖLJA RESONEMANG.

UTVECKLA INTRESSE OCH FÖRSTÅELSE FÖR NATURENS OLIKA KRETSLOPP OCH FÖR HUR MÄNNISKOR, NATUR OCH SAMHÄLLE PÅVERKAR VARANDRA.

UTVECKLA SIN FÖRSTÅELSE FÖR NATURVETENSKAP OCH SAMBAND I NATUREN, LIKSOM SITT KUNNANDE OM VÄXTER, DJUR SAMT ENKLA KEMISKA PROCESSER OCH FYSIKALISKA FENOMEN.

UTVECKLA SIN FÖRMÅGA ATT URSKILJA, UTFORSKA, DOKUMENTERA, STÄLLA FRÅGOR OM OCH SAMTALA OM NATURVETENSKAP.

UTVECKLA SIN FÖRMÅGA ATT URSKILJA TEKNIK I VARDAGEN OCH UTFORSKA HUR ENKEL TEKNIK FUNGERAR.

UTVECKLA SIN FÖRMÅGA ATT BYGGA, SKAPA OCH KONSTRUERA MED HJÄLP AV OLIKA MATERIAL OCH TEKNIKER OCH REDSKAP..

 UTVECKLA SIN KULTURELLA IDENTITET SAMT SIN FÖRMÅGA ATT KOMMUNICERA SÅVÄL PÅ SVENSKA SOM PÅ SITT MODERSMÅL.